خریدار انواع ضایعات کارتن و ...

شما می توانید به یکی از روش‌های زیر با ما در ارتباط باشید :

تلفن تماس همراه :

۵۱ ۵۸۰۰۰ ۰۹۱۹

۸۳ ۵۱۰ ۸۷ ۰۹۱۲